Финансово право

  • Правни консултации в областта на банковото право, капиталовите пазари и платежните услуги 
  • Изготвяне, подаване и представителство по заявления за издаване на лицензи, разрешения и заявления за регистрация и свързаните с тях регулаторни документи пред Комисията за финансов надзор (КФН) и Българската народна банка (БНБ)  
  • Представителство в съдебни производства по обжалване на решения, актове и наказателни постановления на КФН и БНБ