Процесуално представителство

  • Извънсъдебно разрешаване на спорове в областта на интелектуалната собственост и търговско-правни спорове 
  • Процесуално представителство и защита пред български съдилища, вкл. по търговско-правни спорове, искове за неизпълнение на договори, искове за обезщетения и неустойки и др. 
  • Процесуално представителство и защита пред български съдилища по спорове относно обекти на интелектуална собственост, вкл. нарушения, искове за обезщетение, привременни мерки и обезпечения, искове на договорно основание и др. 
  • Представителство пред митнически органи във връзка с права на интелектуална собственост