Регистрация на марки и дизайни на ЕС

  • Регистрация на марки и дизайни на ЕС 
  • Представителство в производства по опозиции и по заличаване/отменяне на регистрацията пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) 
  • Представителство и защита в процедури по обжалване пред Апелативните органи на СЕСИС 
  • Процесуално представителство пред Съда на ЕС по спорове относно марки и дизайни