Авторско право и лицензиране

  • Правно консултиране относно защита на авторски права, стратегия и пазарна реализация на правата
  • Изготвяне на авторско-правни договори, вкл. издателски договори, договори в областта на аудио-визуалните произведения и киното, продуцентски договори, договори за фотографски услуги, договори за отстъпване на права, общи условия и др. 
  • Извънсъдебно разрешаване на спорове относно авторски права и представителство пред административни органи и пред организации за колективно управление в областта на авторското право 
  • Процесуално представителство пред съдилища по спорове относно авторски права 
  • Водене на преговори и изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг
  • Изготвяне на договори за лицензиране на софтуер и договори, свързани с разработване на уебсайтове