Търговско и договорно право

  • Правен анализ (дю дилиджънс) на целеви дружества при сделки по придобиване и преобразуване 
  • Водене на преговори за придобиване и преобразуване на дружества; изготвяне на споразумения между акционери/съдружници, договори за покупко-продажба на акции/дялове, договори за конфиденциалност
  • Регистрация на дружества и текущо дружествено-правно обслужване 
  • Изготвяне на търговски договори, изготвяне и учредяване на обезпечения (залози, особени залози, ипотеки и др.)