За нас

Имаме повече от 15 години опит в регистрацията, защитата и пазарната реализация на всякакви права на интелектуална собственост, както на национално ниво, така и в рамките на Европейския съюз. Предоставяме ориентирани към бизнеса решения, които отчитат специфичните нужди на всеки клиент и актуалното развитие в динамичните области на иновациите, защитата на личните данни и информационните технологии.

Професионалната квалификация и богатият ни опит покриват всички фази по заявяване, регистрация, изготвяне на опозиции, възражения, искания за заличавания и отмяна, както и представителство и процесуална защита пред национални съдебни и административни органи, както и пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) и Съда на Европейския съюз (СЕС).

Другият фокус на юридическата ни практика са правните услуги в сферата на търговското право и финансовите услуги (банки, капиталови пазари, небанкови финансови институции и др.). Предлагаме на клиентите си услуги по учредяване на дружества, получаване на изискуемите разрешения, регистрации и лицензи, както и услуги по текущо правно обслужване с оглед осигуряване на пълно съответствие с приложимите регулаторни режими. Имаме задъбочен опит в сферата на капиталовите пазари и кредитирането, както на етап получаване на разрешения и лицензи, така и в хода на поддържане на регулаторно съответствие с правната рамка в тези области.