Регистрация на български марки и дизайни

  • Регистрация на марки и дизайни в Патентно ведомство на РБ 
  • Представителство в производства по опозиции и по заличаване/отменяне на регистрацията пред Патентно ведомство на РБ
  • Процесуално представителство и защита пред административни съдилища 
  • Представителство в административно-наказателни производства, свързани с марки и дизайни