Промяна в плащането на държавните такси за регистрация на марки

Държавните такси за регистрация на марки се променят, считано от 14 април 2020 г., когато беше публикувано изменение в Тарифата на Патентно ведомство.

Вместо плащане на две части – при заявяване и при регистрация – съгласно новите правила се дължи еднократна държавна такса още при заявяване на марката. Таксата е 520 лева за до 3 класа стоки и услуги, като за всеки допълнителен клас над третия се дължи доплащане по 30 лева. Допълнително при успешна регистрация се дължи държавна такса за издаване на свидетелство в размер на 50 лева.

С промяната на тарифата е направено изместване на момента на плащане, който вече е на етапа на заявяването. Това означава, наред с другото, че пълният размер на новата такса от 520 лева може да бъде загубен, ако заявката за марка бъде отказана на абсолютни или относителни основания. Ето защо надлежното изготвяне на заявката по начин, ограничаващ рисковете от опозиции, става още по-важно за бизнеса, желаещ да защити правата си. IP+Legal предоставя пълна професионална консултация още на етапа преди заявяването и съдейства на клиентите за формиране на стратегията им.