Често задавани въпроси: Марки

Как се защитава марка и за коя държава важи?  

Права върху марка се придобиват със заявяване и регистрацията й в съответното ведомство. По правило правата върху марка са териториални – важат за определена територия, за която марката е регистрирана. Ако желаете да защитите правата си за територията на България – заявката се подава в Патентно ведомство на РБ и след регистрация имате закрила за територията на България. 

Мога ли да регистрирам марка за ЕС или за целия свят? 

Можете да заявите и регистрирате марка на ЕС, която получава закрила за всички държави-членки на ЕС като единна регистрация. В случай, че желаете да защитите правата си в други държави извън ЕС, може да бъде подадена заявка за международна регистрация на марка на база ваша вече подадена заявка или регистрирана марка (в България или ЕС). Международна регистрация не означава, че получавате закрила за целия свят – в заявката си трябва да посочите държавите, за които искате закрила. Трябва да имате предвид, че не всички държави участват в системата за международна регистрация на марки, както и че колкото повече държави посочите, толкова по-висока ще е таксата за регистрация. Затова следва внимателно да прецените интересуващите ви в момента, а и в близко бъдеще, пазари. Световна регистрация на марка на практика не съществува. В IPLEGAL сме специализирани в регистрацията на марки на ЕС и в международни регистрации. Регистрирани сме като професионални представители пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и имаме право да представляваме всеки заявител пред Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Мога ли да регистрирам марка в чужда държава?

Естествено. Както можете да регистрирате национална марка в България, така можете да заявите и регистрирате и марка в чужда държава съгласно нейното законодателство (за целта обичайно ще ви трябва местен представител по индустриална собственост). Ако желаете да регистрирате марки в повече от една чужда държава, по-удобно, ефективно и икономично е да бъде подадена заявка за международна регистрация, като се посочат в нея интересуващите ви държави. Така ще имате една единна заявка, с една приоритетна дата, една обща такса, един език на заявката и един представител, който да я подаде. При успешна регистрация, заявката за международна регистрация ви дава права, които са по същество еднакви на отделни национални марки във всяка от вас посочените държави.   

Каква марка да регистрирам – лого, текст (словна) или комбинация от двете?

Трябва преди всичко да прецените кое дава идентичността, стойността и отличителността на вашия бранд – дали това е специално лого, наименование или по-скоро комбинацията от двете. Словната марка традиционно се приема за даваща по-широка защита, защото защитава марката ви като текст, без значение от използвания шрифт и незначителни графични декорации към него. Този вариант обаче създава повече рискове от възражения/опозиции от притежатели на по-ранни права. Фигуративната марка защитава единствено и само вашето лого. Комбинираната марка защитава съчетанието от лого и текст. Определянето на вида марка и начинът, по който да бъде заявена, е много съществен елемент от стратегията ви, с който можем да ви консултираме в рамките на бизнес-ориентиран диалог.

Колко време отнема регистрацията на марка?

Към момента Патентно ведомство на РБ регистрира марки, за които няма спор с по-ранни правопритежатели, за около 6-7 месеца. Марка на ЕС в момента се регистрира за още по-кратък период от около 4 месеца. Изключително важно е да се знае обаче, че правата ви върху марката се пазят от датата на подаване на заявката – затова и в IPEGAL правим всичко възможно да изготвим и подадем заявката в рамките на няколко дни.

Какво представляват стоките/услугите и класовете, за които се заявява марката?

Всяка марка се регистрира за определени стоки и услуги, във връзка с които притежателят възнамерява да я използва. Стоките и услугите имат утвърдени наименования и са групирани най-вече според същността и характера си в класове съгласно Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) – напр. козметика, почистващи препарати, мляко и млечни произведения и др. На база дадената от вас информация в заявката за услуга, ние ще изготвим списък на стоките и услугите и ще ги подредим в съответните класове съгласно МКСУ. Стоките и услугите, за които е заявена марка, са важни – по правило марката дава защита за идентични или сходни стоки/услуги. Също така броят класове, за които ще бъде заявена марката, влияе на държавната такса за регистрацията й. Не на последно място, веднъж заявена марката, нейният списък на стоките/услугите не може да бъде разширяван с добавяне на нови такива. Стремим се да изграждаме, съвместно с клиентите ни, оптимален списък на стоките и услугите – списък, който дава достатъчно широка защита срещу оправдан разход и който минимизира рисковете от претенции на участници от сектори, в които нямате реален интерес.