Често задавани въпроси: Дизайни

Какво е (промишлен) дизайн?

Дизайнът е външният вид на продукт, опаковка, интерфейс на сайт или платформа, шрифт или др. Дизайнът може да бъде от най-разнообразни сфери – като дизайни са защитени например форми на различни хранителни продукти, бутилки за напитки, специфични шарки на текстилни платове, етикети и опаковки на стоки, мебели, апаратури и др.

Важно е да се подчертае, че дизайнът касае видимия външен вид на продукта, но не и неговите функционалности или съдържание. Например един регистриран промишлен дизайн на лаптоп защитава неговия външен вид – видимите специфични линии, контури, декорации, форми, цветове, позиционни разположения на елементите на дизайна и т.н., но не и начина на функциониране на лаптопа, нито хардуера в корпуса му или инсталирания на него софтуер (които може да са обекти на други права на интелектуална и индустриална собственост).      

На какви изисквания трябва да отговаря дизайнът?

По правило, за да бъде защитен, дизайнът трябва да бе нов и оригинален. Това най-общо означава, че дизайнът или несъществено отличаващ се от него дизайн не трябва да е бил регистриран, публикуван, разгласяван или използван от друго лице някъде по света. Дизайнът също така не трябва да противоречи на морала и обществения ред, както и не трябва да е обусловен единствено и само от техническата функционалност на продукта.

Следва да се отбележи, че дали дизайнът е нов и оригинален не подлежи на служебна проверка от българското Патентно ведомство. Следователно даден дизайн може да бъде заявен и успешно регистриран, но впоследствие заинтересовани лица винаги могат да поискат заличаването му, ако смятат, че той не е нов и оригинален (например като посочат вече използван на пазара дизайн, който е идентичен или несъществено отличаващ се от регистрирания).

Как се защитава дизайн?

За да бъде защитен дизайн на територията на България, следва да бъде подадена заявка за регистрация му в Патентно ведомство на РБ. С оглед оптимизиране на разходи за държавни такси, с една и съща заявка могат да бъдат заявени и няколко дизайна – при условие, че продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация или към един и същ комплект или композиция от изделия.    

След подаването на заявката за дизайн Патентно ведомство извършва експертиза на заявката, за  да провери съответствието й със законовите изисквания. Патентно ведомство не проверява служебно дали дизайнът е оригинален и нов, поради което процедурата е сравнително опростена и бърза. Ако заявката отговаря на изискванията, Патентно ведомство взима решение за регистрация на дизайна и издава свидетелство след заплащане на държавните такси.

Дизайн може да бъде заявен и защитен и на ниво Европейски съюз – чрез подаване на заявка за регистрация на дизайн на Общността. Процедурата е сходна на тази в българското Патентно ведомство, като при успешна регистрация дизайнът получава закрила едновременно за всички държави – членки на ЕС.

Какви права дава регистрация на дизайн?

Регистрацията на дизайн дава изключителни права – по правило само притежателят му може да използва дизайна или несъществено отличаващ се от него дизайн. Използването от други лица става само със съгласие на притежателя на регистрацията – в противен случай е налице нарушение на права върху дизайна и съществуват законови средства за защита.  Притежателят на регистриран дизайн може да забранява на всеки друг да използва дизайна или несъществено отличаващ се от него дизайн, както и да търси обезщетение за нарушените му права.

За колко време важи регистрацията на дизайн?

Дизайнът, регистриран за територията на България в българското Патентно ведомство, има действие за 10 години от датата на подаване на заявката, като този срок може да бъде подновяван за три последователни периода от по 5 години срещу заплащане на държавна такса (тоест максималният срок на закрила е 25 години).

Дизайнът, регистриран за територията на ЕС в Службата на ЕС за интелектуална собственост, има действие за 5 години от датата на подаване на заявката и може да бъде подновяван за четири последователни периода от по 5 години срещу заплащане на такса (тоест максималният срок на закрила отново е 25 години).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *